Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden

Bij het verstrekken van alle informatie op deze website beroepen wij ons op het ook ons toekomende recht op vrijheid van meningsuiting, zoals dat onder meer wordt gewaarborgd in artikel 10 lid 1 van het
Europees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden. (dit geldt voor alle informatie op deze website)

1. Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze transacties. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn slechts van kracht voor zover zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. Met inachtneming van het bovenstaande wordt de toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Aansprakelijkheid.
Butterflywinkel is niet verantwoordelijk voor ongemakken of schade, indien veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de producten. Bij twijfel over het gebruik of uitwerking, dient u contact op te nemen met Butterflywinkel.
Tip: Het is belangrijk dat je bij ernstige klachten of ziekten steeds contact op neemt met een huisarts of een specialist. De producten op deze website worden niet als geneesmiddelen erkend en zijn geen medische vervangers van behandelingen of medisch advies.

De koper verbind zich ertoe, bij het doorgeven van een bestelling, de voorwaarden op de website www.butterflywinkel.be  te hebben gelezen en goedgekeurd.

Goederen worden steeds verzonden op risico van de klant. Butterflywinkel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet aankomen van een postpakket of schade aan het pakket.
Voor meer informatie hierover contacteer Butterflywinkel.

3. Leveringen.
Leveringen geschied uitsluitend na betaling. Tenzij anders overeengekomen.

Bij een levering die tweemaal dient aangeboden te worden, zullen dubbele transportkosten in rekening gebracht worden.

4. Prijzen.
Alle vermelde prijzen zijn inclusief B.T.W. en kunnen worden gewijzigd.

5. Klachten.
Klachten dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst der producten aan ons te worden vermeld. Bij gebreke daarvan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Klachten geven de wederpartij geen recht om betalingen over het niet betwiste gedeelte van de levering op te schorten. Retourzendingen zijn op de kosten van de koper.

6. Schadevergoeding.
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet volledige of niet goede levering hoe ook, onverminderd ons recht alsnog te leveren hetgeen door de wederpartij is bedongen. Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten. Adviezen, instructies, brekingen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door ondeskundig dan wel verkeerd gebruik.

7. Retourzendingen.
U heeft een afkoelingsperiode van 14 werkdagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van levering. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen ongebruikt en in de originele verpakking geretourneerd worden Wij hebben het recht vrachtkosten en retourzendingen in rekening te brengen.

8. Betaling.
Indien geen andere termijn wordt genoemd, vervalt een factuur steeds na factuurdatum. De tegenpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de andere overeengekomen termijn van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling? in verzuim te zijn. Bij overschrijding van de hierboven genoemde termijn wordt de wederpartij 1% over de contractsom aan administratiekosten verschuldigd met een minimum van 12.50€ ongeacht de duur van de overschrijving en ongeacht het hierna bepaalde. Indien de wederpartij niet uiterlijk op de 14de dag na de factuurdatum betaald heeft betaald, hebben wij het recht vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen, onverminderd de ons verder toekomende rechten. Het percentage zal gelijk zijn aan dat van de wettelijke rente, verhoogd met 4%. Iedere verplichting van de wederpartij is onzerzijds terstond opeisbaar in geval de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn onderneming liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel indien zijn ten laste beslag wordt gelegd.

9. Zekerheid en ontbinding.
Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de tegenpartij of een gegronde vrees daarvoor, onze nog uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, de overeenkomst die aangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van zaken. Indien de wederpartij met enige verplichting, welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke, zijn alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveringen deugdelijke zekerheid te verlangen.

10. Kosten.
Alle eventuele kosten, waaronder in kasso-,deurwaarders-,advocaatkosten, zowel gerechtelijke als buitenechtelijk, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15% van de contractsom, met een minimum van 124€ waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd, zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat of deurwaarder is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.

11. Eigendomsrecht.
Niets uit teksten van de website, handleidingen, brochures, folders of nieuwsbrieven mag gekopieerd of vermenigvuldigd worden zonder schriftelijke toestemming van Butterflywinkel. Productbenaming en gebezigde namen in de productlijn van Butterflywinkel mogen niet gebruikt of vermenigvuldigd worden.

12. Betwistingen.
Voor alle betwistingen is uitsluitend een rechtbank in Belgie bevoegd.

Deze voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op: 19/05/2021